അമ്പിളിമാമന്‍ കിണറ്റില്‍ വീണ കഥ

ഗോപു പട്ടിത്തറ

തീരെ ചെറിയ കുട്ടികള്‍ക്കുള്ള കഥ