ഉക്രേനിയന്‍ നാടോടിക്കഥകള്‍

ഉക്രൈനില്‍ നിന്നുള്ള മൂന്ന് നോടോടിക്കഥകളുടെ പുനരാഖ്യാനം

ഉക്രേനിയന്‍ നാടോടിക്കഥ ചിത്രപുസ്തകരൂപത്തില്‍.