കിടുകിടു കടുവ

ഷിനോജ് രാജ്
ടി ആർ രാജേഷ്

കുഞ്ഞുകുട്ടികൾക്ക് വായിച്ചുകൊടുക്കാൻ പറ്റിയ കഥ. മനോഹരമായ ചിത്രീകരണമാണ് പുസ്തകത്തിന്റെ സവിശേഷത