പറക്കുന്ന പൂച്ച

എ വിജയൻ
ടി ആർ രാജേഷ്

കുട്ടികളെ ഏറെ രസിപ്പിക്കുന്ന ആറു കഥകള്‍. കുട്ടികളെ ചിരിപ്പിക്കുകയും ചിന്തിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവയാണ് ഇവ.