മാടപ്രാവിന്റെ മുട്ടകളഞ്ഞുപോയ കഥ

കെ പി മുരളീധരന്‍

വായിച്ചു തുടങ്ങിയവര്‍ക്കായി മാടപ്രാവിന്റെ മുട്ട കളഞ്ഞുപോയ കഥ ചിത്രപുസ്തകരൂപത്തില്‍