രണ്ടു കുറ്റാന്വേഷണ കഥകള്‍

സത്യജിത് റായ്
ടി ആര്‍ രാജേഷ്

സത്യജിത് റായ് എന്ന വിശ്വപ്രസിദ്ധ ചലച്ചിത്രകാരന്റെ തുലികയില്‍ വിരിഞ്ഞ കുറ്റാന്വേഷണകഥകളില്‍നിന്നും
തിരഞ്ഞെടുത്ത രണ്ടു കഥകളുടെ പുനരാഖ്യാനം.