ഇളങ്കോ അടികള്‍

പൂയപ്പിള്ളി തങ്കപ്പന്‍
ഗോപു പട്ടിത്തറ

ചിലപ്പതികാര രചയിതാവായ ഇളങ്കോവടികളുടെ ജീവചരിതം