പരീക്ഷിത്തു തമ്പുരാന്‍

വി രാധാകൃഷ്ണന്‍
അമല്‍ അമല്‍

മുസിരിസ് ജീവചരിത്രപരമ്പര