സൈന്ധവ ബുക്‌സ്
പുന്തലത്താഴം
കൊല്ലം–4
പിന്‍– 691004
ഫോണ്‍: 0474–2719101
ഫശദയവ:റദയഷപമദല്‍ദ@ഴഫപയബബശദയവ.നസശ