കാസര്‍ഗോഡ് ജില്ലയിലും പരിസരങ്ങളിലുമുള്ള മലയാളികള്‍ സംസാരിക്കുന്ന മലയാള ഭാഷാഭേദമാണ് കാസര്‍ഗോഡ് മലയാളം. ഈ ഭാഷാഭേദം ഇന്നത്തെ മാനക മലയാളഭാഷയില്‍ നിന്നും വളരെ വ്യത്യസ്തതകളുള്ളതാണ്. 

പ്രത്യേകതകള്‍

വാക്കുകളുടെ അവസാനം 'നി' വ്യാപകമായി ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നു. ഉദാഹരണമായി, ബന്നിനി-വന്നു; നിന്നിനി-നിന്നു.തുളുവിലും കന്നടയിലും കാണുന്നതുപോലെ 'വ' എന്ന അക്ഷരത്തിനു പകരം 'ബ' എന്നുച്ചരിക്കുന്നു. മറ്റു പ്രാദേശിക ഭാഷാഭേദങ്ങളില്‍ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി വാക്കുകള്‍ 'ഊ'എന്നതിനു പകരം 'ആ' എന്നാണു അവസാനിക്കുന്നത്. ഉദാ: വരൂ എന്നതിനു ബാ എന്നു ഉപയോഗിക്കുന്നു. നാമങ്ങള്‍ക്കു പകരം നാമവിശേഷണങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നു. 'ഴ' യ്ക്കു പകരം 'യ' ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഉദാ: പഴം എന്നതിനു പകരം പയം എന്നുച്ചരിക്കുന്നു.
മാനക മലയാളത്തില്‍ 'ഉ' എന്ന ഉച്ചാരണത്തിനു പകരം 'ഇ' ഉപയോഗിക്കുന്നു.
മാനക മലയാളത്തില്‍ ഇന്നു പകരം വാക്കില്ലാത്ത പലതും ഈ ഭാഷാഭേദത്തിലുണ്ട്. ഉദാ: ബെല്‍റ്റ് എന്നതിന് അരപ്പട്ട എന്ന ഉപയോഗം.

ചില പദങ്ങള്‍ പരിചയപ്പെടാം

വാക്ക് മാനക മലയാളം

ആട അവിടെ
ഈട ഇവിടെ
ഏട എവിടെ
ചാടുക എറിയുക
ചണ്ടി നനഞ്ഞത്
ബപ്പിടല്‍ വയനാട്ടു കുലവന്‍ തെയ്യത്തിന്റെ അനുഷ്ഠാനം
ചളി ചെളി
ഏടുത്തു? എവിടെയുണ്ട്
ഒപ്പരം ഒപ്പം
കുണ്ട് കുഴി
ഓന്‍ അവന്‍
ഓള് അവള്‍
ബയിട്ട് വൈകുന്നേരം
ജോറ് അതിശയിപ്പിക്കുന്ന, കാര്യമായ
ജാസ്തി കൂടുതല്‍, വളരെ
ബേയം വേഗം
നാവു നാക്ക്
രിച്ച ഓട്ടോ റിക്ഷാ
കാത് ചെവി
എത്‌റ് മുന്‍ വശം
ബോള9 മണ്ടന്‍
അര ബോള
ജാഗ സ്ഥലം
ബെയ്ക്കുക ഊണു കഴിക്കുക
പയ്ക്ക്ന്ന് വിശക്കുന്നു
ബാല്‍ധി ബക്കറ്റ്
എന്ത്‌റാ എന്താടാ
എന്ത്‌ണേ എന്താ പെണ്ണേ?
മാച്ചി ചൂല്‍
മോന്തി സന്ധ്യ
മതിരം മധുരം
ചോപ്പ് ചുവപ്പു
ബെള്‍പ്പ് വെളൂപ്പ്
സ്വല്‍പ്പം കുറച്ച്
ബാടിക വാടിക
ബൊമ്മ് ബാഇ ബോംബേ
മാടി ദ്വാരം
ഗവര്‍മ്മെണ്ട് ഗവണ്മെന്റ്
കൗങ്ങ് കവുങ്ങ്
കറിയാപ്പ് കരിവേപ്പ്
കറിയാപ്പ് ചപ്പ് കറിവേപ്പില
ബേപ്പ് വേപ്പ്
മുസംബി മധുരനാരങ്ങ
മല്ലിക മുല്ല
അട്ക്കം സ്ഥലനാമത്തിന്റെ കൂടെ ചേര്‍ക്കുന്നത്
പാട്ടം വാടകയ്ക്ക്
ബാടിക വാടക
പാട്ട് ഉല്‍സവം
കോയക്ക കോവക്ക
മൗ മഴു
നാഇ നായ
പുള്ളര്‍ പിള്ളാര്‍
ബന്നിന് വന്നിരുന്നു
നിന്നിന് നിന്നിന്
എഡുത്തിന് എടുത്തു
ഏഡുത്തു എവിടെ
കൊണ്ടാ കൊണ്ടുവാ
കൊണ്ടന്നിന് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു
പോയിന് പോയിരുന്നു
കൊട്ത്ത്‌ന് കൊടുത്തിരുന്നു
ബായപ്പയം വാഴപ്പഴം
പയഞ്ചക്ക കൂഴച്ചക്ക
ബ്ലാത്തിച്ചക്ക ശീമച്ചക്ക
കൊത്തംബാരി മല്ലി
കൊത്തംബാരിച്ചപ്പ് മല്ലിയില
ഉള്ളി ചെറിയ ഉള്ളി
ബെള്ളുള്ളി വെളുത്തുള്ളി
നീരുള്ളി സവാള
സജ്ജിക ഉപ്പുമാവ്
ഇട് ളി ഇഡ്ഡലി
മോരുംബെള്ളം മോരു
ബെള്ളം വെള്ളം
കൂട്ടുകറി ഒരു കറി
ബപ്പങ്ങായി പപ്പായ
എര്‍ച്ചിക്കറി ഇറച്ചിക്കറി
കൂട്ടാന്‍ കറി
ഏടുക്ക് എവിടേയ്ക്ക്
ഇപ്യ ഇവര്‍
അപ്യ അവര്‍
ഓടുത്തു എവിടെ
പാഞ്ഞറു ഓടിക്കോ
പായണ്ട ഓടണ്ട
ഓന്റെ അവന്റെ
ഓട അവളുടെ
ഏറോ എടോ
ബേഗം വേഗം
ബേംബ്ബാ വേഗം വാ
ഐറ്റിങ്ങോ അവര്‍
ഇറ്റിങ്ങോ ഇവര്‍
പിരാന്ത് ഭ്രാന്തു
ബലിച്ചില് വേദന
തല ബലിച്ചില് തലവേദന
കാല്‍ ബലിച്ചില് കാല്‍ വേദന
ഒക്ക കൂടെ
പിക്കാസ് പിക്ക് ആക്‌സ്
കൈക്കോട്ട് സ്‌പേഡ്
ബെയ്ക്ക ഊണ്‍
ഏമ്മേ ഏ അമ്മേ
ഏച്ചാ അച്ചാ
ഏടുന്നു എവിടുന്ന്
ബന്നിനി വന്നു
മര്യുമോന്‍ മരുമോന്‍
പാങ്ങ് നല്ലത്

ചങായി കൂട്ടുകാരന്‍
എന്ത്ണ്ട് എന്തുണ്ട്
എന്ത്‌ണ്ട്രോ എന്തുണ്ടെടെ
ബിസ്യം കാര്യം
മങലം കല്യാണം
കയ്ച്ചാ കഴിച്ചൊ?
പാഞ്ഞിനി ഓടിപ്പോയി
പാഞ്ഞ്‌നാ? ഓടിയോ
പോയിനി പോയി
പോയിനാ? പോയോ?
പോട്ട്പ്പാ പോകട്ടെ
ബാ വരൂ
ബന്നിനു വന്നു
ബെരലോ വരാമോ
ബീഡ മുറുക്കാന്‍
തുമ്മാന്‍ മുറുക്കാന്‍
ഷോടതി ലോട്ടറി
കൈപ്പക്ക പാവക്ക
മത്തന്‍ മത്ത
ഇച്ചാല്‍ തൊട്ടില്‍
ദുപ്പട്ട തോര്‍ത്ത്
കാപ്പ് കാല്‍ത്തള
മയ മഴ
കോയി കോഴി
അരപ്പട്ട ബെല്‍റ്റ്
കുണ്ട് കേങ്ങ് കാച്ചില്‍
ജീരം ജീരകം
പറങ്കിള്‍ മുളക്
പള്ളം വള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന സ്ഥലം
ബെണ്ണീര്‍ ചാരം
കായിമ്മ ലേലത്തില്‍ അവസാനം
കൈക്ക്‌ലോറ് യജമാനന്‍
ബാതില് വാതില്‍
ജന്നല് ജനല്‍
കതവ് കതക്
കപ്പപ്പറങ്കിള്‍ ഒരുതരം മുളക്
കല്‍ത്തപ്പം ഒരപ്പം
മുട്ടായി മിഠായി
അലുവ ഹല്‍വ
പാള തൊപ്പിപ്പാള
ബാവി കിണര്‍
കെനട് കിണര്‍
ബൈരം കൊട്ക്ക ഉച്ചത്തില്‍ കരയുക
ഇപ്പു ഉപ്പു

ചില നാമപദങ്ങള്‍

ചോയിച്ചി സ്ത്രീ നാമം
പാറ്റ സ്ത്രീ നാമം
കൊറപ്പാളു സ്ത്രീ നാമം
ബെള്ളച്ചി സ്ത്രീ
കാരിച്ചി സ്ത്രീ
ബെള്ളുങ്ങന്‍ പുരുഷന്‍
കരിയന്‍ പുരുഷന്‍
കോമന്‍ സ്ത്രീ
ചാത്തു പുരുഷന്‍
ചപ്പെല സ്ത്രീ
ചുന്നുങ്ങന്‍ പുരുഷന്‍
സാര്‍ദ ശാരദ
ചിണ്ടന്‍ പുരുഷ നാമം
സീത്തു സ്ത്രീ നാമം
ആട്ക്ക്
അയ്‌ന
അമ്പര്പ്പ്
അവ്ത്ത്
ആരി
ആട
ആക്കുന്നത് ചെയ്യുന്നത്
ആക്കല്ലേ ചെയ്യല്ലേ, പരിഹസിക്കരുത്.
ആങ്കാരം അഹങ്കാരം
ബപ്പങ്ങായി പപ്പായ
ബനീങ വഴുതിനങ
ബണ്ണാന്‍ ചിലന്തി
ബാദല് വവ്വാല്
ബിസ്യം സംസാരം
ബെര്ന്നത് വരുന്നത്
ബെറ് വിറക്
ബെയര്‍പ്പ് വിയര്‍പ്പ്
ബെര്‍പ്പ് വെറുപ്പ്
ബെന്‍ത്തു മടുത്തു
ബന്ന്‌നോ വന്നിരുന്നോ
ബെയ്ച്ചു കഴിച്ചു (ഭക്ഷണം കഴിച്ചു എന്നു)
ബോളന്‍ മന്ദബുദ്ധി
ബെക്ടന്‍ മന്ദബുദ്ധി
ബന്നോട്ട് വന്നുകൊള്ളട്ടെ
ബെര്‍തെ വെറുതെ
ബന്നോ വന്നോ, വന്നുകൊള്ളു
ബയ്തു വൈകി

ബേണ്ട് അധികം
ബീക്ക് അടി
ബേജാറ് സങ്കടം
ബെള്പ്പ്‌ന് അതി രാവിലെ
ബീയും വീഴും
ബെയില് വെയില്
ബേം വേഗം
ബേജാറ് വിഷമം
എരുത് കാള
എന്നിന്റെ എന്താണ്
എന്ക്ക് എനിക്ക്
ഏടെ എവിടെ
ഏട്ക്ക് എവിടേക്ക്
ഒലക്കെ ഉലക്ക
ഓള് ഭാര്യ, അവള്‍
ഓന്‍ ഭര്‍ത്താവ്, അവന്‍
ഒല്‍ച്ചെ, പാറാട്ടം ഉഷാറ്
ഒള്ളെ നീര്‌ക്കോലി
ഓറ് അവര്(അദ്ദേഹം),അയാള്
ഒര്പ്പിടി കുറച്ച്
കയ്യ വയ്യ
കൊണ്‍ക്കേട് കഴിവുകേട്
കണ്ടോര്‍ക്ക് കണ്ടവര്‍ക്ക്
കൊള്ളി കപ്പ, വിറക്
കേങ്ങ് കിഴങ്ങ്
കേക്ക് കിഴക്ക്
കട്ച്ചക്കല്ല്. അരകല്ല്
കലമ്പ് വഴക്കു
കണ്ടം വയല്, കഷ്ണം
കണ്ടിന് കണ്ടിരുന്നു
കണ്ടിനാ കണ്ടുവോ
കട്ച്ചി കിടാവ്
തള തളപ്പ്
തച്ചു അടിച്ചു
തടുപ്പെ മുറം
തണ്ണി വെള്ളം
തൂയി മറിഞ്ഞു
തുള്ളുക ചാടുക
തൊണ്ടന്‍ കിഴവന്‍
തൊണ്ടി കിഴവി
പൊഞ്ഞാറ് സങ്കടം
പട്ഞ്ഞു = തകര്‍ന്നു
പോണ്ട പോവേണ്ട
പോയ്റ്റ് പോയിട്ട്
പച്ചാളം കുടിവെള്ളം (പച്ചവെള്ളം)
പിത്ത്‌ന ഏഷണി
പള്ള വയറിന്റെ വശം, ഇടുപ്പ്
പള്ളക്ക് അരികില്‍
പാള കവുങിന്‍ പോള
പാങ്ങ് നല്ലത്, സൌന്ദര്യം
പാനി, കടയം കുടം
പാഞ്ഞു ഓടി
പീട്യ കട
പൂള് കഷണം
പേറ് പ്രസവം
പൊട്ട് ചീത്ത
മങ്ങലം കല്യാണം
മൂട് മുഖം, പാത്രത്തിന്റെ അടപ്പ്
മോന്തി സന്ധ്യ (മൂവന്തി)
മേട്ടം കിഴുക്ക്
നേങ്കല്‍ കലപ്പ, നുകം
നൊമ്പലം വേദന
നുള്ളുക പിച്ചുക
ചട്ട്വം ചട്ടുകം
ചങ്ങായി സുഹൃത്ത്
ചാടുക കളയുക
ചിമ്മിണിക്കൂട് മണ്ണെണ്ണ വിളക്ക്
ചിമ്മിണെണ്ണ മണ്ണെണ്ണ
ചെല്‍ത്ത് പഴഞ്ചൊല്ല്
സൂള വേശ്യ
ദൂറ് ഏഷണി
ജാഗെ സ്ഥലം
ജാതി തേക്ക്
ലൊട്ട കള്ളം
ഈട്ക്ക് ഇവിടേക്ക്
ഹെട്‌ങ്ങേരു ബുദിമുട്ട്
ഉഒട ഇവിടെ
സുദ്ദി വിവരം
മേങ്ങുക വാങ്ങുക
മൌ മഴു
മെയ്ത്തിരി മെഴുക് തിരി
മൂരുക = കൊയ്യുക
സുയിപ്പ് പരിഹാസം
പയ്ച്ചു വിശന്നു
പൈക്ക്ന്ന് വിശക്കുന്നൂ
തേച്ചും മൊത്തം
കയ്യാല മതില്‍
കൊണം ഗുണം
കാതുക വഴക്കിടുക
കാതീറ്റ് വഴക്കിട്ടിട്ട്
കയില് തവ
കരു!പ്പക്കാരിത്തി ഗര്ഭിണി
കാറുക ഛര്ദ്ദിക്കുക
കാലി ആടു മേട്
കാലത്തെ അതിരാവിലെ (പുലര്‍ച്ച)
കിടാവ് ചെറിയ കുട്ടി
കീഞ്ഞു ഇറങ്ങി
കീയ്യുക ഇറങ്ങുക
കുച്ചില് അടുക്കള
കുഞ്ഞി കുട്ടി
കുള്ത്ത പഴങ്കഞ്ഞി
കൂറ പാറ്റ
കെണിയുക കുടുങ്ങുക
കൈക്കോട്ട് മണ്‍വെട്ടി
കോയക്ക കോവക്ക
കൊത്തമ്പാരി മല്ലി
കൊത്തുക വെട്ടുക
കൊറട്ടെ കശുവണ്ടി
കൊട്ടില് പൂമുഖം
കോസ്സ്‌കണ്ണ് കോങ്കണ്ണ്
കൊസ്രാക്കൊള്ളീ കുരുത്തക്കേട്
കോരിക്കുടി സ്പൂണ്‍

വാക്ക് മാനക മലയാളം
ചങായി കൂട്ടുകാരന്‍
എന്ത്ണ്ട് എന്തുണ്ട്
എന്ത്‌ണ്ട്രോ എന്തുണ്ടെടെ
ബിസ്യം കാര്യം
മങലം കല്യാണം
കയ്ച്ചാ കഴിച്ചൊ?
പാഞ്ഞിനി ഓടിപ്പോയി
പാഞ്ഞ്‌നാ? ഓടിയോ
പോയിനി പോയി
പോയിനാ? പോയോ?
പോട്ട്പ്പാ പോകട്ടെ
ബാ വരൂ
ബന്നിനു വന്നു
ബെരലോ വരാമോ
കൊരട്ട പറങ്കിയണ്ടി
ബീഡ മുറുക്കാന്‍
തുമ്മാന്‍ മുറുക്കാന്‍
ഷോടതി ലോട്ടറി
കൈപ്പക്ക പാവക്ക
മത്തന്‍ മത്ത
ഇച്ചാല്‍ തൊട്ടില്‍
ദുപ്പട്ട തോര്‍ത്ത്
കാപ്പ് കാല്‍ത്തള
മയ മഴ
കോയി കോഴി
അരപ്പട്ട ബെല്‍റ്റ്
കുണ്ട് കേങ്ങ് കാച്ചില്‍
ജീരം ജീരകം
പറങ്കിള്‍ മുളക്
പള്ളം വള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന സ്ഥലം
ബെണ്ണീര്‍ ചാരം
കായിമ്മ ലേലത്തില്‍ അവസാനം
കൈക്ക്‌ലോറ് യജമാനന്‍
ബാതില് വാതില്‍
ജന്നല് ജനല്‍
കതവ് കതക്
കപ്പപ്പറങ്കിള്‍ ഒരു തരം മുളക്
കല്‍ത്തപ്പം ഒരപ്പം
മുട്ടായി മിഠായി
അലുവ ഹല്‍വ
പാള തൊപ്പിപ്പാള
ബാവി കിണര്‍
കെനട് കിണര്‍
ബൈരം കൊട്ക്ക ഉച്ചത്തില്‍ കരയുക
ഇപ്പു ഉപ്പു

സ്ഥല നാമങ്ങള്‍

കാറടുക്കം കാരടുക്ക
പരവനഡുക്കം
മുണ്ടോള്‍
മുളിയാര്‍
കാകുക്ക
ബായാര്‍
പൈക്ക
ബാവിക്കര
ബദിയഡുക്ക
ബേഡഡുക്ക
ബെന്തഡുക്ക
ചായിത്തലം
പൂവഡുക്കം
എരിഞ്ചെരി
കോട്ടൂറ്
ബ്ബൊവിക്കാനം
ആദൂര്‍
ചെര്‍ക്കളം
ബ്ബേള
മാവിനകട്ടെ
തലപ്പാടി
പാടി
മവ്വാര്‍
ചട്ടഞ്ചാല്‍
ബേഡകം
ബളാല്‍
കുംബ്ല
കൊട്ടങ്കൈ

(കടപ്പാട്: വിക്കിപീഡിയ)