മലയാള വ്യാകരണ പാഠം-6

വാക്യം

പൂര്‍ണമായ ആശയം പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന പരസ്പരബന്ധമുള്ള പദസമൂഹമാണ് വാക്യം. ആകാംക്ഷക്ക് എല്ലാം പൂര്‍ത്തിവരുന്ന വിധത്തില്‍ ചേര്‍ത്ത ഒരു സംഗതിയെ പൂര്‍ണമായി വിവരിക്കുന്ന പദക്കൂട്ടമെന്ന് എ.ആര്‍. രാജരാജവര്‍മ.
വാക്യത്തിന് ആഖ്യ, ആഖ്യാതം എന്നിങ്ങനെ രണ്ടുഭാഗമുണ്ട്.
ആദ്യം കര്‍ത്താവ്, പിന്നെ കര്‍മമുണ്ടെങ്കില്‍ അത്, ഒടുവില്‍ ക്രിയാപദം എന്ന ക്രമത്തിലായിരിക്കണം മലയാളത്തിലെ വാക്യഘടന എന്നതാണ് ഭാഷാനിയമം. അതായത് കര്‍ത്താവ്, കര്‍മം, ക്രിയ എന്ന ക്രമം.

അര്‍ഥം, രൂപം, സ്വഭാവം എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വാക്യങ്ങളെ പ്രധാനമായും തരംതിരിക്കുന്നത്.
അര്‍ഥം അനുസരിച്ച് വാക്യത്തെ നാലായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു.
 1. നിര്‍ദേശകവാക്യം (സൂചകവാക്യം)-ഇംഗ്ലീഷില്‍ ഇതിനെ അസെര്‍ട്ടീവ് സെന്റന്‍സ് എന്നു പറയുന്നു.
 2. നിയോജക വാക്യം (ആഭിലാഷിക വാക്യം)- ഇംഗ്ലീഷില്‍ ഇംപെരേറ്റിവ് സെന്റന്‍സ്
 3. ആനുയോഗിക വാക്യം (പ്രശ്‌നവാക്യം)-ഇംഗ്ലീഷില്‍ ഇന്ററഗേറ്റിവ് സെന്റന്‍സ്.
 4. വ്യാക്ഷേപക വാക്യം-എക്‌സ്‌ക്ലമേറ്ററി സെന്റന്‍സ്

നിര്‍ദേശക വാക്യം
കേവലമായ ഒരു കാര്യം അതായത് ഒരു വസ്തുത മാത്രം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്ന വാക്യമാണ് നിര്‍ദേശക വാക്യം.
ഉദാ: ആകാശത്ത് ചന്ദ്രന്‍ ഉദിച്ചു.

നിയോജക വാക്യം
ആജ്ഞ, അപേക്ഷ, സമ്മതം, വിധി തുടങ്ങിയ അര്‍ഥത്തെക്കുറിക്കുന്ന വാക്യം.
ഉദാ: ഇവിടെ വരൂ.

ആനുയോഗിക വാക്യം
ചോദ്യത്തിന്റെയും അന്വേഷണത്തിന്റെയും സംശയപ്രകടനത്തിന്റെയും രൂപത്തിലുള്ള വാക്യമാണ് ആനുയോഗിക വാക്യം.
ഉദാ: നിനക്കിന്ന് അവധിയാണോ?

വ്യാക്ഷേപക വാക്യം
വക്താവിന്റെ പലവിധത്തിലുള്ള വികാരങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വാക്യം.
ഉദാ: അയ്യോ! ബസ് പോയല്ലോ.

രൂപം അനുസരിച്ച് വാക്യം രണ്ടുതരമുണ്ട്.

 1. അംഗിവാക്യം
 2. അംഗ വാക്യം

എന്താണ് അംഗിവാക്യം?

മറ്റൊന്നിനും കീഴടങ്ങാതെ സ്വതന്ത്രമായി നില്‍ക്കുന്ന പ്രധാന വാക്യമാണ് അംഗിവാക്യം.

എന്താണ് അംഗവാക്യം?
അംഗിവാക്യത്തിന് കീഴ്‌പ്പെട്ട് അതിനെ ആശ്രയിച്ചുനില്‍ക്കുന്ന അപ്രധാനവാക്യമാണ് അംഗവാക്യം.
ഉദാ: പെട്രോളിന്റെ വില വര്‍ധിച്ചപ്പോള്‍ വാഹനയാത്രക്കാര്‍ വലഞ്ഞു.
ഈ വാക്യത്തില്‍ വാഹനയാത്രക്കാര്‍ വലഞ്ഞു എന്നത് അംഗിവാക്യവും പെട്രോളിന്റെ വില വര്‍ധിച്ചപ്പോള്‍ എന്നത് അംഗവാക്യവുമാണ്.

സ്വഭാവമനുസരിച്ച് വാക്യം മൂന്നുവിധം
 1. ചൂര്‍ണിക (സിമ്പിള്‍ സെന്റന്‍സ്)
 2. സങ്കീര്‍ണകം ( കോംപ്ലക്‌സ് സെന്റന്‍സ്)
 3. മഹാവാക്യം ( കോമ്പൗണ്ട് സെന്റന്‍സ്)
 4. ചൂര്‍ണിക
  വളരെ ലളിതമായ വാക്യത്തിനാണ് ചൂര്‍ണിക എന്നു പറയുന്നത്. അംഗവാക്യമില്ലാതെയുള്ള ഒറ്റവാക്യമാണിത്. ഒരു കര്‍ത്താവും പൂര്‍ണ ക്രിയയുമുള്ള വാക്യം. കേവലമായ ഒരാശയം മാത്രം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു.
  ഉദാ: കൃഷ്ണന്‍ ഓടക്കുഴല്‍ വായിച്ചു
  പ്രഭാതത്തില്‍ പക്ഷികള്‍ ഉണര്‍ന്നു പാടുന്നു.
 5. സങ്കീര്‍ണകം
  ഒരു പ്രധാനവാക്യവും (അംഗിവാക്യം) ഒന്നോ അതിലധികമോ അപ്രധാന വാക്യവും (അംഗവാക്യം) ചേരുന്ന വാക്യം.

ഉദാ: മക്കള്‍ക്ക് വിശന്നപ്പോള്‍ അമ്മ ആഹാരം കൊടുത്തു.

 1. മഹാവാക്യം (യൗഗികം)
  ഒന്നിലധികം അംഗിവാക്യങ്ങളുള്ള വാക്യമാണിത്.
  ഉദാ: മഴ പെയ്‌തെങ്കിലും നല്ല ചൂടുണ്ടായിരുന്നതിനാല്‍ തുണികള്‍ വേഗം ഉണങ്ങിക്കിട്ടി.

എന്താണ് വിധി വാക്യവും നിഷേധ വാക്യവും?

ഒരു സംഗതി ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് വിധി വാക്യവും ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നത് നിഷേധ വാക്യവും. വിധിയുടെ അര്‍ഥത്തില്‍ വരുന്നത്് വിധിവാക്യം.നിഷേധാര്‍ഥത്തില്‍ വരുന്നത് നിഷേധവാക്യം.

അല്ല, ഇല്ല, വയ്യാ, കൂടാ എന്നിങ്ങനെ വരുന്നതെല്ലാം നിഷേധങ്ങളാണ്.

ഉദാ: കുഞ്ഞുറങ്ങുന്നു (വിധിവാക്യം)
കുഞ്ഞുറങ്ങുന്നില്ല (നിഷേധ വാക്യം)

പ്രയോഗങ്ങള്‍

കര്‍ത്തൃകര്‍മാദി കാരകങ്ങളില്‍ എതെങ്കിലുമൊന്നിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നതാണ് പ്രയോഗം. ഇതു മൂന്നുവിധമുണ്ട്.
 1. കര്‍ത്തരി പ്രയോഗം
  ഇംഗ്ലീഷില്‍ ആക്ടീവ് വോയ്‌സ് എന്നു പറയുന്നതാണ് ഇത്. വാക്യത്തില്‍ കര്‍ത്താവിന് പ്രാധാന്യം നല്‍കി പ്രയോഗിക്കുന്നത് കര്‍ത്തരി പ്രയോഗം.
  ഉദാ: രാമന്‍ രാവണനെ കൊന്നു.
 2. കര്‍മണി പ്രയോഗം
  ഇംഗ്ലീഷില്‍ പാസീവ് വോയ്‌സ് എന്നു പറയുന്നതാണിത്. കര്‍മത്തിന് പ്രാധാന്യം നല്‍കിക്കൊണ്ടുള്ള വാക്യമാണിത്.
  ഉദാ: രാവണന്‍ രാമനാല്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു.
  ഇപ്പോള്‍ മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലുമെല്ലാം കര്‍ത്തരി പ്രയോഗത്തിനു തന്നെയാണ് മുന്‍തൂക്കം. പഴയകാല ഇംഗ്ലീഷിലും പഴയ മലയാളത്തിലും കര്‍മണി പ്രയോഗത്തിന് പ്രാചുര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു.
 3. ഭാവേ പ്രയോഗം
  ഒരു കര്‍മത്തിനും പ്രാധാന്യം നല്‍കാതെ ക്രിയാഭാവത്തിനുമാത്രം പ്രാധാന്യം നല്‍കുന്നതാണ് ഭാവേ പ്രയോഗം. സംസ്‌കൃതഭാഷയിലാണ് ഇത്തരം പ്രയോഗം ധാരാളമായി ഉള്ളത്.
  ഉദാ: കുഞ്ഞിന് ആരോഗ്യം വേണം