മലയാള വ്യാകരണ പാഠം-8

ക്രിയ

ലോക സാധാരണമായ ഒരവസ്ഥയെയോ ഒരു പ്രവൃത്തിയെയോ കുറിക്കുന്നതാണ് ക്രിയ. ആഖ്യാതം എന്നും ഇതിനു പേരുണ്ട്.
ക്രിയ ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ്. ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്തുകഴിയുന്നതുവരെ അതു ക്രിയയാണ്. പ്രവൃത്തി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലതു നാമമാകും.
ക്രിയക്ക് ഒരു ഫലവും ഫലാനുകൂലമായ വ്യാപാരവുമുണ്ട്. ക്രിയക്ക് കൃതി എന്നും പേരുണ്ട്.

ക്രിയയുടെ വിഭജനങ്ങള്‍

 1. സകര്‍മകം-അകര്‍മകം (അര്‍ഥം അനുസരിച്ച്)
 2. കേവലം-പ്രയോജകം (പ്രകൃതം പ്രമാണിച്ച്)
 3. കാരിതം-അകാരിതം (രൂപം,സ്വഭാവം അനുസരിച്ച്)
 4. മുറ്റുവിന-പറ്റുവിന (പ്രാധാന്യം അനുസരിച്ച്

ഇതിനെ നമുക്ക് വിശദമായി പരിശോധിക്കാം.

സകര്‍മകം-അകര്‍മകം

ക്രിയയുടെ അര്‍ഥം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വിഭജനമാണിത്. കര്‍മം ഉള്ള ക്രിയകള്‍ സകര്‍മകം. കര്‍മമില്ലാത്തത് അകര്‍മകം.
ആരെ, അല്ലെങ്കില്‍ എന്തിനെ എന്ന ചോദ്യത്തിന് സകര്‍മക ക്രിയയില്‍ ഉത്തരമുണ്ടാകും. എന്നാല്‍, അകര്‍മകങ്ങളില്‍ ഉത്തരം ലഭിക്കുന്നില്ല.

ഉദാ: അധ്യാപകന്‍ കുട്ടികളെ പഠിപ്പികുന്നു (സകര്‍മകം)

പുഴ ഒഴുകുന്നു (അകര്‍മകം)

കേവലം-പ്രയോജകം
ക്രിയയുടെ പ്രകൃതം പ്രമാണിച്ചുള്ള വിഭജനമാണിത്. മറ്റാരുടെയും പ്രേരണയില്ലാതെ കര്‍ത്താവ് സ്വയം ചെയ്യുന്ന ക്രിയ കേവല ക്രിയ.
ഉദാ: ചാടുന്നു, പറയുന്നു
പരപ്രേരണയോടുകൂടി നടക്കുന്ന ക്രിയ പ്രയോജക ക്രിയ.
ഉദാ: ചാടിക്കുന്നു, പറയിക്കുന്നു

കാരിതം-അകാരിതം
ക്രിയയുടെ രൂപം അല്ലെങ്കില്‍ സ്വഭാവം അനുസരിച്ചുള്ള വിഭജനമാണിത്. കേവല ക്രിയകളുടെ രണ്ട് രൂപങ്ങളാണ് ‘ക്കു’ ഉള്ളവയും ‘ക്കു’ ഇല്ലാത്തവയും. ‘ക്കു’ ഉള്ള രൂപം കാരിതവും ‘ക്കു’ ഇല്ലാത്ത രൂപം അകാരിതവും.
ഉദാ: എടുക്കുന്നു (കാരിതം)
വീഴുന്നു (അകാരിതം)

മുറ്റുവിന-പറ്റുവിന
ക്രിയയുടെ പ്രാധാന്യം അനുസരിച്ചുള്ള വിഭജനമാണിത്. വാക്യങ്ങളില്‍ പ്രധാന പദങ്ങളും അപ്രധാന പദങ്ങളുമുണ്ട്. വാക്യത്തിലെ മറ്റൊരു പദത്തിനും കീഴടങ്ങാതെ വരുന്ന പ്രധാനക്രിയയാണ് മുറ്റുവിന. അംഗിക്രിയ, പൂര്‍ണക്രിയ എന്നീ പേരുകളിലും മുറ്റുവിന അറിയപ്പെടുന്നു.
ഉദാ: പറഞ്ഞു, ചെയ്തു

അപ്രധാന ക്രിയകളാണ് പറ്റുവിന. മറ്റേതെങ്കിലും ക്രിയകള്‍ക്ക് കീഴടങ്ങിനിന്നാല്‍ മാത്രം അര്‍ഥം പൂര്‍ണമാകുന്നവ. അപൂര്‍ണക്രിയ എന്നും ഇതിനുപേരുണ്ട്.
ഉദാ: പറയുന്ന കാര്യം, പറഞ്ഞുകേട്ട കാര്യം.

പറ്റുവിന രണ്ടുതരമുണ്ട്: പേരെച്ചം, വിനയെച്ചം
 1. പേരെച്ചം (നാമാംഗജം)
  നാമത്തെ ആശ്രയിച്ചുനില്‍ക്കുന്ന അപൂര്‍ണ ക്രിയയാണ് പേരെച്ചം.
  ഉദാ: പോകുന്ന വണ്ടി, കേട്ട വാര്‍ത്ത
 2. വിനയെച്ചം (ക്രിയാംഗജം)
  ക്രിയയെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന അപൂര്‍ണ ക്രിയയാണ് വിനയെച്ചം.
  ഉദാ: നടന്നുപോകുന്നു, നടക്കാന്‍ പോയി

ഇനി വിനയെച്ചത്തിന്റെ അഞ്ചുതരമേതെന്ന്് നോക്കാം.

 1. മുന്‍ വിനയെച്ചം 2. പിന്‍വിനയെച്ചം 3. തന്‍ വിനയെച്ചം 4. നടു വിനയെച്ചം
 2. പാക്ഷിക വിനയെച്ചം.
 3. മുന്‍ വിനയെച്ചം
  പൂര്‍ണക്രിയക്ക് മുമ്പ് നടക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയെ കുറിക്കുന്നത് മുന്‍വിനയെച്ചം. ഭൂതകാല രൂപത്തിലുള്ള ക്രിയാവിശേഷണമാണിത്.
  ഉദാ: വന്നു പറഞ്ഞു (ഇതില്‍ വന്നു എന്നുള്ളത് മുന്‍വിനയെച്ചം, പറഞ്ഞു എന്നത് പൂര്‍ണക്രിയ)
 4. പിന്‍വിനയെച്ചം
  പൂര്‍ണക്രിയക്കു ശേഷം നടക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയെ കുറിക്കുന്നത് പിന്‍വിനയെച്ചം. ഭാവികാല രൂപത്തിലുള്ളതാണ്.
  ഉദാ: ഞങ്ങള്‍ കളിക്കാന്‍ പോകും
 5. നടുവിനയെച്ചം
  കാലഭേദമില്ലാത്ത വിനയെച്ചമാണ് നടുവിനയെച്ചം.
  ഉദാ: ജോലി ചെയ്യുക തന്നെ വേണം.
 6. തന്‍വിനയെച്ചം
  വര്‍ത്തമാനകാല ക്രിയയെ കുറിക്കുന്ന വിനയെച്ച രൂപമാണിത്.
  ഉദാ: പോലീസുകാരന്‍ നോക്കിനില്‍ക്കെ കള്ളന്‍ ഓടിക്കളഞ്ഞു.
 7. പാക്ഷിക വിനയെച്ചം
  ഒരു ക്രിയ സംഭവിക്കുന്ന പക്ഷം എന്ന അര്‍ഥത്തില്‍ പ്രയോഗിക്കുന്നത് പാക്ഷിക വിനയെച്ചം.
  ഉദാ: സമയത്തു തിരികെ തന്നാല്‍ കടം തരാം.

ഭേദകം എന്നാലെന്ത്?

ഒരു ശബ്ദത്തിന്റെ അര്‍ഥത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഭേദകം. വിശേഷണം, വിശേഷ്യം എന്നിങ്ങനെ രണ്ടുഘടകങ്ങള്‍ ഭേദകത്തിലുണ്ട്.
ഉദാ: ബുദ്ധിയുള്ള കുട്ടി (ഇവിടെ 'ബുദ്ധിയുള്ള' എന്നത് വിശേഷണവും 'കുട്ടി' എന്നതു വിശേഷ്യവുമാണ്. 

ഭേദകം എഴുതരത്തില്‍ വരാം.

 1. ശുദ്ധം: നാമത്തോടു പറ്റിച്ചേര്‍ന്നു മാത്രം നില്‍ക്കുന്ന വിശേഷണങ്ങളാണ് ശുദ്ധം.
  ഉദാ: ചെമ്മാനം, ചെറുപൈതല്‍, വന്‍കാട്
 2. സാംഖ്യം: എണ്ണത്തെ കുറിക്കുന്ന വാക്കുകള്‍ വിശേഷണ രൂപത്തില്‍ വരുന്നത്.
  ഉദാ: അറുമുഖന്‍, കോടീശ്വരന്‍, പതിറ്റാണ്ട്.
 3. വിഭാവകം: വിശേഷ്യമായി വരുന്ന നാമത്തിന്റെ എതെങ്കിലും സവിശേഷ സ്വഭാവത്തെ കുറിക്കുന്ന വിശേഷണങ്ങളാണ് വിഭാവകം.
  ഉദാ: അവശരായ രോഗികള്‍, തെക്കന്‍കാറ്റ്.
 4. പാരിമാണികം: പരിമാണത്തെ (അളവിനെ) കാണിക്കുന്ന വിശേഷണമാണിത്.
  ഉദാ: നാഴിയരി, രണ്ടുതുടം വെള്ളം, ഒരുപിടി നെല്ല്
 5. സാര്‍വനാമികം: സര്‍വനാമ രൂപത്തില്‍ വരുന്ന ഭേദകം.
  ഉദാ: ഇപ്പറഞ്ഞത്, അക്കാര്യം
 6. നാമാംഗജം: നാമാംഗം എന്നാല്‍ പേരെച്ചം. പേരെച്ചങ്ങളെല്ലാം നാമവിശേഷണങ്ങളാണ്. നാമത്തെ ആശ്രയിച്ചാണ് അവ നിലകൊള്ളുന്നത്.
  ഉദാ: കറുത്ത പശു, ചെറിയ മനുഷ്യന്‍, ഉറ്റ ചങ്ങാതി
 7. ക്രിയാംഗജം: വിശേഷണമായിട്ടു വരുന്ന വിനയെച്ചമാണ് ക്രിയാംഗജം. ഇതു ക്രിയയെ ആശ്രയിച്ചു നില്‍ക്കുന്നു.
  ഉദാ: ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു, മെല്ലെ നടന്നു, പെട്ടെന്ന് എഴുതി.