വാഴ്വിൻറെ ആധാരശിലകൾ

ജി. മോഹനകുമാരി
സചീന്ദ്രൻ കാറഡുക്ക

 

അതിസങ്കീർണമായ ആവാസവ്യവസ്ഥയിലുണ്ടാകുന്ന നേരിയ വ്യതിയാനങ്ങൾപോലും മാരകവിപത്തുകൾക്ക്
ഹേതുവാകും. വികസനപ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ പരിസ്ഥിതിശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഈ അടിസ്ഥാനപാഠം മനനം
ചെയ്യണമെന്ന് വായനക്കാരെ ഓർമപ്പെടുത്തുന്ന കൃതി