(കവിത)
എ. എം. (ഏബ്രഹാം മുഴുര്‍)
അവ. ജെ.കട്ടയ് ക്കല്‍,
പ്രസാ. പാലാ,താതാ ബുക്‌സ്,
വിത. ഭരണങ്ങാനം, ജീവന്‍ ബുക്‌സ്,
1-ാം പതിപ്പ് 1979

ബൈബിള്‍ ചിന്തകള്‍.