(ലേഖനങ്ങൾ)
സമാഹരണം: ഡോ. സി. രാജേന്ദ്രൻ
കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി

അകാലത്തിൽ വിട ചൊല്ലിയ ഭാഷാപണ്ഡിതനും സാംസ്കാരികവിമർശകനും കവിയുമായ ആർ.വിശ്വനാഥന്റെ ലേഖനങ്ങൾ. അധിനിവേശാനന്തര കാലഘട്ടത്തിൽ അനിവാര്യമായ ഒരു സമഗ്രസൗന്ദര്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ സാധ്യതകളെപ്പറ്റിയുള്ള അന്വേഷണങ്ങളാണ് ഇവ. ആഴമേറിയ ദാർശനിക ഉൾക്കാഴ്ചയും തികഞ്ഞ സഹൃദയത്വത്തിന്റെ സൗന്ദര്യദീപ്തിയും സമന്വയിക്കുന്ന സംസ്കാരപഠനങ്ങൾ. ആധുനികോത്തരലോകവിജ്ഞാനീയത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ രൂപംകൊണ്ടവയാണ് ഈ ലേഖനങ്ങൾ.