(ചെറുകഥ)
പി.സുബ്ബയ്യാപിള്ള
എന്‍.ബി.എസ് 1979
പി.സുബ്ബയ്യാപിള്ളയുടെ കഥകളുടെ സമാഹാരമാണിത്.