(ചെറുകഥ)
സക്കറിയ
സാ.പ്ര.സ.സംഘം 1978
സക്കറിയയുടെ കഥകളുടെ സമാഹാരമാണിത്.