(ചെറുകഥ)
സേതു
തിരു.പ്രഭാതം 1978
സേതുവിന്റെ കഥകളുടെ സമാഹാരം.