കവിത
ഏലങ്കുളം, ഇ. വി. ജി. (1932)
അവ. കെ.പി.ശങ്കരന്‍, പ്രസാ. കോട്ടയം,
സാപ്രസ,
3 ഭാഗമായി 65 കവിതകള്‍.