(കവിത)
കണിമോള്‍ (1971)
അവ. ഒ.എന്‍.വി.കുറുപ്പ്,
പ്രസാ.പുനലൂര്‍, ഹരിശ്രീ,

32 കവിതകള്‍.
1998-ല്‍ ”കനക ശ്രീ”അവാര്‍ഡ് ലഭിച്ചു.