(ചെറുകഥ)
സാറാ ജോസഫ്
സാ.പ്ര.സ.സംഘം 1979
സാറാ ജോസഫിന്റെ കഥകളുടെ സമാഹാരമാണിത്.