2-പതിപ്പ്,
സംശോ.
എം. എസ്.ചന്ദ്രശേഖര വാരിയര്‍,
പ്രസാ. കോട്ടയം, കറന്റ്,
1-പതിപ്പ് 1989.