5-ാംപതിപ്പ്.
അവ.സുകുമാര്‍ അഴീക്കോട്.
സംശോധനവും പഠനവും പി.കെ. ശിവ
ശങ്കരപ്പിള്ള,
പ്രസാ. തൃശൂര്‍,കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി,

1ാംപതിപ്പ് 1970.

പദസൂചി, പര്യായസൂചി, സംഗിതികാ
നുക്രമണിക. താളഗീതാനുക്രമണിക.