(ചെറുകഥ)
കെ.ബി.ശ്രീദേവി
സാ.പ്ര.സ.സംഘം 1980
കെ.ബി.ശ്രീദേവിയുടെ കഥകളുടെ സമാഹാരമാണിത്. കെ.എം.തരകന്റെ അവതാരിക.