(ചെറുകഥ)
തകഴി ശിവശങ്കരപ്പിള്ള
കോട്ടയം ഡി.സി 1980
തകഴി ശിവശങ്കരപ്പിള്ളയുടെ 18 കഥകളുടെ സമാഹാരമാണിത്.