(ചെറുകഥ)
എസ്.വി.വേണുഗോപന്‍ നായര്‍
സാ.പ്ര.സ.സംഘം 1976
എസ്.വി.വേണുഗോപന്‍ നായരുടെ 10 കഥകളുടെ സമാഹാരമാണിത്.