(കവിത)
കരുണാകരന്‍, തിരുനെല്ലൂര്‍(1924)
പ്രസാ.തിരുവനന്തപുരം, പ്രഭാത്, 1999

25 കവിതകള്‍.