(ചെറുകഥ)
വി.പി.ശിവകുമാര്‍
സാ.പ്ര.സ.സംഘം 1979
വി.പി.ശിവകുമാറിന്റെ കഥകളുടെ സമാഹാരമാണിത്.