(നോവല്‍)
അച്യുതം രാജീവന്‍
പരിധി ബുക്‌സ് 2024

സര്‍പ്പസൗന്ദര്യവും ഭോഗാസക്തിയും ആഡംബര ജീവിതത്വരയും സമ്മേളിച്ച ഒരു യുവതിയില തട്ടിത്തകര്‍ന്ന പുരുഷന്മാരുടെ ദുരന്തങ്ങളിലേക്ക് വെളിച്ചം വീശുന്ന പുതിയ നോവല്‍.