സംശോ. ഏവുര്‍ പരമേശ്വരന്‍,
പ്രസാ.തൃശൂര്‍, കേരള സാഹിത്യ
അക്കാദമി,