(ചെറുകഥ)
സേതു
സാ.പ്ര.സ.സംഘം 1977
സേതുവിന്റെ 10 കഥകളുടെ സമാഹാരമാണിത്.