(ചെറുകഥ)
പി.ആര്‍.ശ്യാമള
തിരു.പ്രഭാത് 1977
പി.ആര്‍.ശ്യാമളയുടെ കഥകളുടെ സമാഹാരമാണ് മുത്തുകള്‍ ചിപ്പികള്‍.