(കവിത)
ഓമനക്കുട്ടന്‍, വി. എസ്.
അവ. രാധാകൃഷ്ണന്‍,
പ്രസാ.തിരുവനന്തപുരം, ശീര്‍ഷകം
ബുക്‌സ്

36 കവിതകള്‍.