(ചെറുകഥ)
സി.വി.ശ്രീരാമന്‍
എന്‍.ബി.എസ് 1980
സി.വി.ശ്രീരാമന്‍ എഴുതിയ 12 കഥകളുടെ സമാഹാരമാണ് വാസ്തുഹാരാ. ഇതില്‍ വാസ്തുഹാര എന്ന കഥ പിന്നീട് അരവിന്ദന്‍ സിനിമയാക്കി.