(ആത്മകഥാക്കുറിപ്പുകള്‍)
ഡോ.ബി.ആര്‍.അംബേദ്കര്‍
തിരു.മൈത്രി ബുക്‌സ് 2021

”സാമൂഹ്യ അടിമത്തം ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള ശരിയായ ആയുധം വിദ്യാഭ്യാസമാണ്. അടിച്ചമര്‍ത്തപ്പെട്ടവര്‍ക്ക് ഉയര്‍ത്തെഴുന്നേല്‍ക്കാനും സാമൂഹ്യ നിലവാരവും സാമ്പത്തിക പുരോഗതിയും രാഷട്രീയ സ്വാതന്ത്ര്യവും നേടാനും വിദ്യാഭ്യാസമാണ് സഹായിക്കുക.”
അംബേദ്ക്കറുടെ ആത്മകഥാക്കുറിപ്പുകള്‍.