(ചെറുകഥ)
പെരുമ്പടവം ശ്രീധരന്‍
സാ.പ്ര.സ.സംഘം 1979
പെരുമ്പടവം ശ്രീധരന്റെ 15 കഥകളുടെ സമാഹാരമാണിത്.