(കവിത)
അവ. എന്‍.വി.കൃഷ് ണവാരിയര്‍,
പ്രസാ.കോട്ടയം, സാപ്രസ,
54 കവിതകളും ഒരു നാടകവും.
1-ാപത്രിപ്പ് 1985.
പഠനം: ടി.പി.സുകുമാരന്‍.