(കവിത)
ഉഷാകുമാരി, പി. വി.
അവ. മേലത്ത് ചന്ദ്രശേഖരന്‍,
പ്രസാ. പയ്യന്നൂര്‍,വര്‍ണ്ണ മുദ്ര,

15 കവിതകള്‍.
ഉഷാകുമാരി കരിവെള്ളൂര്‍ എന്നും കാണുന്നു.