(കവിത)
എളയത്, സി. പി. ആര്‍.
(സി.പി. രാമന്‍ ഏളയത്)
പ്രസാ. തൃത്താല,ഭാരത്,
19 കവിതകള്‍