(കവിത)
കക്കാട്, എന്‍. എന്‍. (198271987)
അവ. ആര്‍. രാമചന്ദ്രന്‍,
പ്രസാ.തൃശൂര്‍, കറന്റ്

10 കവിതകള്‍.