പതിനാലാം ശതകത്തിന്റെ ഉത്തരാര്‍ദ്ധത്തിലോ പതിനഞ്ചാം ശതകത്തിന്റെ പൂര്‍വ്വാര്‍ദ്ധത്തിലോ ഉണ്ടായ ഒരു മണിപ്രവാള സ്‌തോത്രകാവ്യമാണ് ചെല്ലൂര്‍നാഥസ്തവം. തളിപ്പറമ്പ് (പെരിഞ്ചെല്ലൂര്‍) രാജരാജേശ്വരക്ഷേത്രത്തിലെ ശിവനെ സ്തുതിക്കുന്ന 37 ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ ഉള്ളടക്കം. ചെല്ലൂര്‍ പിരാനേ എന്നവസാനിക്കുന്നു എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളും. മിറുകുക (ഉരുകുക, വറ്റുക), തവം (തപസ്സ്), ഉന്നിക്കുക (ഊഹിക്കുക) തുടങ്ങിയ പഴയ പദങ്ങള്‍ ഇതില്‍ കാണാം.