പി. സുരേന്ദ്രന്‍ രചിച്ച ജലസന്ധി എന്ന കൃതിക്കാണ് 2003ല്‍ ചെറുകഥാസാഹിത്യത്തിനുള്ള കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്‌കാരം ലഭിച്ചത്.