(പഠനം)
ജോസഫ് മുണ്ടശേരി
തൃശൂര്‍ മംഗളോദയം 1951
ആശാന്‍, നാലപ്പാട്ട് നാരായണമേനോന്‍, വള്ളത്തോള്‍, ചങ്ങമ്പുഴ എന്നിവരെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങള്‍.