ജി.എന്‍. പണിക്കര്‍ രചിച്ച ചെറുകഥാസമാഹാരമാണ് നീരുറവകള്‍ക്ക് ഒരു ഗീതം. ഈ കൃതിക്ക് 1982ല്‍ ചെറുകഥാസാഹിത്യത്തിനുള്ള കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്‌കാരം ലഭിച്ചു.