വൈശാഖന്‍ രചിച്ച 'നൂല്‍പ്പാലം കടക്കുന്നവര്‍' എന്ന കൃതിക്കാണ് 1989ല്‍ ചെറുകഥാസാഹിത്യത്തിനുള്ള കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്‌കാരം ലഭിച്ചത്.