സേതു രചിച്ച ചെറുകഥയാണ് പേടിസ്വപ്നങ്ങള്‍. ഈ കൃതിക്ക് 1978ല്‍ ചെറുകഥാസാഹിത്യത്തിനുള്ള കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്‌കാരം ലഭിച്ചു.