Archives for സുന്ദരകാണ്ഡം

സുന്ദരകാണ്ഡം പേജ് 12

ഹനുമാന്റെ പ്രത്യാഗമനം ത്രിഭുവനമുലയെ മുഹുരൊന്നലറീടിനാന്‍ തീവ്രനാദംകേട്ടു വാനരസംഘവും കരുതുവിനിതൊരു നിനദമാശു കേള്‍ക്കായതും കാര്യമാഹന്ത സാധിച്ചുവരുന്നിതു പവനസുതനതിനുനഹി സംശയം മാനസേ പാര്‍ത്തുകാണ്‍കൊച്ച കേട്ടാലറിയാമതും കപി നിവഹമിതി ബഹുവിധം പറയുംവിധൌ കാണായി തദ്രിശിരസി വാതാത്മജം 1280 കപിനിവഹവീരരേ! കണ്ടിതു സീതയെ കാകുല്‍സ്ഥവീരനനുഗ്രഹത്താലഹം നിശിചര വരാലയമാകിയ…
Continue Reading

സുന്ദരകാണ്ഡം പേജ് 9

ഹനൂമദ്ബന്ധനം ഇതിജനകവചന മലിവോടു കേട്ടാദരാ ലിന്ദ്രജിത്തും പറഞ്ഞീടിനാന്‍ തല്‍ക്ഷണേ: ത്യജ മനസി ജനക! തവശോകം മഹാമതേ! തീര്‍ത്തുകൊള്‍വന്‍ ഞാന്‍ പരിഭവമൊക്കവേ മരണവിരഹിതനവനതിനില്‌ള സംശയം മറ്റൊരുത്തന്‍ ബലാലത്ര വന്നീടുമോ! 870 ഭയമവനുമരണകൃതമിലെ്‌ളന്നു കാണ്‍കില്‍ ഞാന്‍ ബ്രഝാസ്ത്രമെയ്തു ബന്ധിച്ചു കൊണ്ടീടുവന്‍ ഭുവനതലമഖിലമരവിന്ദോത്ഭവാദിയാം പൂര്‍വ്വദേവാരികള്‍ തന്നവരത്തിനാല്‍…
Continue Reading

സുന്ദരകാണ്ഡം പേജ് 10

ഹനുമാന്റെ ഹിതോപദേശം സ്ഫുട വചനമതിവിശദ മിതി ശൃണു ജളപ്രഭോ! പൂജ്യനാം രാമദൂതന്‍ ഞാനറിക നീ ഭുവനപതി മമപതി പുരന്ദരപൂജിതന്‍ പുണ്യപുരുഷന്‍ പുരുഷോത്തമന്‍ പരന്‍ ഭുജഗകുലപതിശയനമലനഖിലേശ്വരന്‍ പൂര്‍വ്വദേവാരാതി ഭുക്തിമുക്തിപ്രദന്‍ 970 പുരമഥനഹൃദയമണിനിലയനനിവാസിയാം ഭൂതേശസേവിതന്‍ ഭൂതപഞ്ചാത്മകന്‍ ഭുജകുലരിപുമണിരഥദ്ധ്വജന്‍ മാധവന്‍ ഭൂപതിഭൂതിവിഭൂഷണസമ്മിതന്‍ നിജജനകവചനമതുസത്യമാക്കീടുവാന്‍ നിര്‍മ്മലന്‍ കാനനത്തിന്നു…
Continue Reading

സുന്ദരകാണ്ഡം പേജ് 11

ലങ്കാദഹനം വദനമപി കരചരണമല്‌ള ശൌര്യാസ്പദം വാനര്‍ന്മാര്‍ക്കു വാല്‍മേല്‍ ശൌര്യമാകുന്നു വയമതിനുഝടിതി വസനേന വാല്‍ വേഷ്ടിച്ചു വഹ്നികൊളുത്തിപ്പുരത്തിലെല്‌ളാടവും രജനിചരപരിവൃഡരെടുത്തു വാദ്യം കൊട്ടി രാത്രിയില്‍ വന്നൊരു കള്ളനെന്നിങ്ങനെ 1120 നിഖിലദിശി പലരുമിഹ കേള്‍ക്കുമാറുച്ചത്തില്‍ നീളെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞുനടത്തുവിന്‍ കുലഹതകനിവനറികനിസ്‌തേജനെന്നു തന്‍ കൂട്ടത്തില്‍ നിന്നു നീക്കീടും…
Continue Reading

സുന്ദരകാണ്ഡം പേജ് 2

മാര്‍ഗ്ഗവിഘ്‌നം പതഗപതിരിവ പവനസുതനഥ വിഹായസാ ഭാനുബിംബാഭയാ പോകും ദശാന്തരേ അമരസമുദയമനിലതനയ ബലവേഗങ്ങ ളാലോക്യ ചൊന്നാര്‍ പരീക്ഷണാര്‍ത്ഥം തദാ സുരസയൊടു പവനസുഖഗതി മുടക്കുവാന്‍ തൂര്‍ണ്ണം നടന്നിതു നാഗജനനിയും ത്വരിതമനിലജ മതിബലങ്ങളറിഞ്ഞതി സൂകഷ്മദൃശ്യാ വരികെന്നതു കേട്ടവള്‍ ഗഗനപഥി പവനസുത ജവഗതി മുടക്കുവാന്‍ ഗര്‍വ്വേണ ചെന്നു…
Continue Reading

സുന്ദരകാണ്ഡം പേജ് 1

ഹരിഃ ശ്രീ ഗണപതയേ നമഃ അവിഘ്‌നമസ്തു സകലശുകകുല വിമലതിലകിത കളേബരേ! സാരസ്യപീയൂഷ സാരസര്‍വ്വസ്വമേ കഥയ മമ കഥയ മമ കഥകളതിസാദരം കാകുല്‍സ്ഥലീലകള്‍ കേട്ടാല്‍ മതിവരാ കിളിമകളൊടതിസരസമിതി രഘുകുലാധിപന്‍ കീര്‍ത്തി കേട്ടീടുവാന്‍ ചോദിച്ചനന്തരം കളമൊഴിയുമഴകിനൊടു തൊഴുതുചൊല്‌ളീടിനാള്‍ കാരുണ്യമൂര്‍ത്തിയെച്ചിന്തിച്ചു മാനസേ ഹിമശഖരി സുതയൊടുചിരിച്ചു ഗംഗാധര…
Continue Reading

സുന്ദരകാണ്ഡം പേജ് 5

രാവണന്റെ പുറപ്പാട് ഇതിപലവുമക തളിരിലോര്‍ത്ത കപിവര നിത്തിരി നേരമിരിക്കും ദശാന്തരേ 270 അസുരകുലവര നിലയനത്തിന്‍ പുറത്തുനി ന്നാശു ചില ഘോഷശബ്ദങ്ങള്‍ കേള്‍ക്കായി കിമിദമിതി സപദി കിസലയച നിലീനനാ യ്ക്കീടവദ്ദേഹം മറച്ചു മരുവിനാന്‍ വിബുധകുലരിപു ദശമുഖന്‍ വരവെത്രയും വിസ്മയത്തോടു കണ്ടു കപികുഞ്ജരന്‍ അസുരസുര…
Continue Reading

സുന്ദരകാണ്ഡം പേജ് 4

സീതാദര്‍ശനം ഉദകനിധി നടുവില്‍ മരുവും ത്രികൂടാദ്രിമേ ലുല്‌ളംഘിതേബെ്ധൗ പവനാത്മജന്മനാ ജനക നരപതി വരമകള്‍ക്കും ദശാസ്യനും ചെമ്മേ വിറച്ചിതു വാമഭാഗം തുലോം ജനക നരപതി ദുഹിതൃവരനു ദക്ഷാംഗവും ജാതനെന്നാകില്‍ വരും സുഖദുഃഖവും തദനു കപികുലപതി കടന്നിതു ലങ്കയില്‍ താനതി സൂക്ഷ്മശരീരനായ് രാത്രിയില്‍ ഉദിതരവികിരണരുചി…
Continue Reading

സുന്ദരകാണ്ഡം പേജ് 3

ലങ്കാലക്ഷ്മീമോക്ഷം ഉടല്‍ കടുകിനൊടു സമമിടത്തു കാല്‍ മുമ്പില്‍ വ ച്ചുള്ളില്‍ കടപ്പാന്‍ തുടങ്ങും ദശാന്തരേ കഥിനതരമലറിയൊരു രജനിചരി വേഷമായ് കാണായിതാശു ലങ്കാ ശ്രീയെയും തദാ ഇവിടെ വരുവതിനു പറകെന്തുമൂലം ഭവാ നേകനായ് ചോരനോ ചൊല്‌ളു നിന്‍ വാഞ്ഛിതം 170 അസുരസുര നര…
Continue Reading

സുന്ദരകാണ്ഡം പേജ് 7

സീതാഹനുമല്‍സംവാദം ഉഷസി നിശിചരികളിവരുടലു മമ ഭക്ഷിക്കു മുറ്റവരായിട്ടൊരുത്തരുമില്‌ളമേ മരണമിഹ വരുവതിനുമൊരു കഴിവു കണ്ടീല മാനവ വീരനുമെന്നെ മറന്നിതു കളവനിഹ വിരവിനൊടു ജീവനുമദ്യ ഞാന്‍ കാകുത്സ്ഥനും കരുണാഹീനനെത്രയും മനസി മുഹുരിവ പലതുമോര്‍ത്തു സന്താപേന മന്ദമന്ദമെഴുനേറ്റു നിന്നാകുലാല്‍ തരളഹൃദയമൊടു ഭര്‍ത്താരമോര്‍ത്തോര്‍ത്തു താണു കിടന്നൊരു ശിംശപാ…
Continue Reading
12