മദനന്‍ രമണ, നീയെന്നില്‍നിന്നാ രഹസ്യ മിനിയും മറച്ചുപിടിക്കയാണോ? ഇരുമെയ്യാണെങ്കിലും നമ്മളൊറ്റ ക്കരളലേ്‌ള, നീയെന്റെ ജീവനലേ്‌ള? ഒരു തുള്ളി രക്തത്തിന്‍ രേഖപോലും കുറെ നാളായ് നിന്മുഖത്തില്‌ളയലേ്‌ളാ! കരളുന്നതുണ്ടൊരു ചിന്ത നിന്റെ കരളിനെ നിത്യ,മെനിക്കറിയാം. പറയൂ, തുറന്ന,തതിന്നുവേണ്ടി പ്പണയപെ്പടുത്താമെന്‍ ജീവനും ഞാന്‍! വദനം…
Continue Reading