സുജിന്‍നാഥ് വരച്ച ചിത്രം

 

തിരുവനന്തപുരം വിതുര എച്ച്.എസ്.എസ് ലെ സുജിന്‍നാഥ് വരച്ച ചിത്രം