ഒരു ഞാറുനടീല്‍ പാട്ട്.

അരയരയോ… കിങ്ങിണീയരയോ…
നമ്മക്കണ്ടം…കാരക്കണ്ടം
കാരക്കണ്ടം നട്ടീടുവേ
അരയരയോ…കിങ്ങിണീയരയോ…
ഓരായീരം… കാളേംവന്ന്
ഓരായീരം…ആളുംവന്ന്
ഓരായീരം വെറ്റകൊടുത്ത്
അരയരയോ കിങ്ങിണീയരയോ
നമ്മക്കണ്ടം കാരക്കണ്ടം
കാരക്കണ്ടം നട്ടീടവേ…